สถานที่ติดต่อ


กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

SU-TCAS งานรับนักศึกษาและสอบคัดเลือก
โทรศัพท์ : 098-104-3991
โทรศัพท์ : 063-245-4243
Email : su.tcassu@gmail.com

ติดต่อคณะวิชาต่างๆ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ :

 0-3427-1379

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ :

 0-2221-5877

คณะโบราณคดี :

 080-891-9240

คณะมัณฑนศิลป์ :

 0-2221-5874

คณะอักษรศาสตร์ :

 0-3425-6709

คณะศึกษาศาสตร์ :

 0-3425-8813

คณะวิทยาศาสตร์ :

 0-3414-7003

คณะเภสัชศาสตร์ :

 089-918-5028

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :

 0-3410-9686 ต่อ 209031, 209032, 209033, 209034 และ 209035

คณะดุริยางคศาสตร์ :

 0-2001-9292, 087-926-9178

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร :

 0-3259-4037-8, 0-3289-9686 ต่อ 311010

คณะวิทยาการจัดการ :

 0-3259-4028, 0-3289-9686 ต่อ 312004, 312005, 312006

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

 0-3259-4033, 0-3289-9686 ต่อ 313002 (เพชรบุรี)
 09-1765-9890 (เมืองทองธานี)
Tweets by @sutcas
SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2023 Silpakorn University. All rights reserved.